Hướng dẫn thực hiện các thao tác cơ bản Trello

Cách thoát tài khoản Trello

Thực hiện: Chọn tên viết tắt ở trên cùng bên phải của trang web Trello > Chọn Đăng xuất.

Cách đổi mật khẩu Trello

Bước 1: Chọn tên viết tắt ở trên cùng bên phải của trang web Trello > Chọn Hồ sơ và Hiển thị.

Bước 2: Chọn Hồ sơ Atlassian.

Bước 3: Chọn Bảo mật > Chọn Nhập mật khẩu hiện tại và điền > Chọn Nhập mật khẩu mới và điền > Chọn Lưu thay đổi.

Cách đổi Avatar Trello

Bước 1: Chọn tên viết tắt ở trên cùng bên phải của trang web Trello > Chọn Hồ sơ và Hiển thị.

Bước 2: Chọn Avatar tên viết tắt > Chọn Thêm ảnh hồ sơ.

Bước 3: Chọn Upload a photo > Chọn hình > Chọn Open > Chọn Tải lên.

Cách đổi tên hiển thị Trello

Bước 1: Chọn tên viết tắt ở trên cùng bên phải của trang web Trello > Chọn Hồ sơ và Hiển thị.

Bước 2: Kéo thanh cuốn xuống > Chọn Tên người dùng và điền > Chọn Lưu.

Cách bấm Join/Tham gia trong Trello

Thực hiện: Chọn Thẻ > Chọn Tham gia.

Cách bình luận trên Trello

Thực hiện: Chọn Viết bình luận > Nhập bình luận > Chọn Lưu.

Bảo Trâm