Cách tạo tài khoản Trello

Cách tạo tài khoản Trello trên máy tính

Bước 1: Truy cập vào trang web Trello > Chọn Đăng ký.

Bước 2: Nhập Gmail > Chọn Tiếp tục.

Bước 3: Chọn Sign up.

Bước 4: Chọn Tiếp tục.

Bước 5: Chọn Đưa tôi đến Trello > Xác nhận Gmail chọn Xem hộp thư đến của bạn.

Bước 6: Chọn thư Xác minh email của bạn cho Trello.

Bước 7: Kéo thanh cuốn xuống > Chọn Xác minh email của bạn.

Bước 8: Nhập tên trên Trello > Đặt mật khẩu Trello > Chọn Sign up để hoàn thành tạo tài khoản Trello.

Cách tạo tài khoản Trello trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Trello đã tải về điện thoại > Chọn Đăng ký > Nhập Gmail > Chọn Đăng ký > Chọn Tiếp tục.

Bước 2: Mở ứng dụng Gmail hoặc chọn thông báo xác minh tài khoản > Chọn Xác minh email của bạn > Nhập tên trên Trello > Đặt mật khẩu Trello > Chọn Sign up > Chọn Continue để hoàn thành tạo tài khoản Trello.

Bảo Trâm